PPP

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos (PPP)

Tota persona que tingui un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament.

Aquesta llicència és personal i intransferible i s’ha de renovar cada 5 anys igual, que si fos per primera vegada.

Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals.

Gossos considerats potencialment perillosos:

 1. a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:

akita inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

 1. b) Els que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 2. c) Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Cost: Obtenció o renovació de la llicència: 53 euros.

Documentació

Llicència per primera vegada:

 • Original i fotocòpia de l’imprés de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa per a l’atorgament o renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d’identificació de l’animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l’imprès d’autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia.
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el microxip.
 • En cas de ciutadans d’altres països, es comprovarà d’ofici el certificat d’antecedents penals.

Enllaç per més informació i fer tràmits a Barcelona:

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20110000137&style=ciudadano&language=ca